Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công Khai dự toán ngân sách năm 2023 2023
2 Công khai tình hình thực hiện quý Dự toán Quý IV năm 2022 2022
3 Quyết toán vốn đầu tư công 2022
4 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 2022
5 Công khai dự toán quý III năm 2022 2022
6 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 2022
7 Công khai dư toán ngân sách quí II 2022
8 Công khai thưc hiện quý I-2022 2022
9 Công khai dự toán quý I-2021 2021
10 Công khai dự toán 2022 2021
11 Công Khai quý III-2021 2021
12 Công khai quý II-2021 2021
13 Công Khai Quyết Toán NSNN năm 2019 2020
14 Công khai dự toán 2020 2019