Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XII Xem chi tiết
2 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XI Xem chi tiết
3 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XI Xem chi tiết
4 Công văn số 842/UBND-TCKH ngày 03/7/2023 về cập nhật điều chỉnh và đính chính lại một số nội dung tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 23/6/2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
5 DU KIEN CHUONG TRINH KY HOP THU 10 HDND HUYEN KHOA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
6 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
7 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
8 BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
9 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
10 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
11 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VII Xem chi tiết
12 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
13 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
14 Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
15 Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
16 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII (Điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
17 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
18 Dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII.. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết