Trang chủ Mặt trận đoàn thể XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẠI HỘI IV - HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc.