Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình năm 2022

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (gọi tắt là Ban chỉ đạo) huyện chủ trì buổi làm việc.

          Theo đó, mục đích của Kế hoạch là xác định được số lượng, danh sách hội nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo làm cơ sở lập kế hoạch, phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan trên địa bàn huyện. Rà soát xác định hộ có mức sống trung bình để làm căn cứ xác định đối tượng để thực hiện các chính sách có liên quan (bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội khác) theo quy định.

          Kế hoạch được thực hiện với toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn huyện Phú Ninh. Tiêu chí rà soát, đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025: Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP. Tiêu chí xác định hộ có mức sống trung bình được quy định lại điểm c, khoản 2, Điều 3, Nghị định 07/2021/NĐ-CP.

Từng tiêu chí phải được rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. (Ảnh minh họa).

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu hoàn chính Kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiến độ thời gian theo quy định; hướng các địa phương về biểu mẫu và tổng hợp trong quá trình thực hiện rà soát theo quy định. Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định có liên quan và nội dung Kế hoạch; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát, xác định, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Các ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo huyện về tiến độ, chất lượng, kết quả rà soát theo địa bàn được phân công đứng điểm, phụ trách.

          Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn quản lý đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, tiến độ quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia với chính quyền trong tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình theo quy định; tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch nhằm đảm bảo chính xác, hiệu quả, không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch.

                                                                                     

Tin liên quan