Phú Ninh hưởng ứng “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022, đợt 2”

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 22/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến đợt 2, năm 2022; Công văn số 2032/STP-BTC ngày 09/9/2022 về việc phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 đợt 2; Để Cuộc thi đem lại kết quả cao nhất, đồng thời tạo sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp từ huyện đến cơ sở; Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phát động và tổ chức hưởng ứng cuộc thi tập trung vào ngày 23/9/2022 với sự tham gia của 04 đồng chí cán bộ, công chức phòng Tư pháp huyện và 14 công chức tư pháp hộ tịch xã, thị trấn; tỷ lệ hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt 100%.

Nội dung cuôc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản của pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng quản lý của ngành tư pháp. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức và người lao động Ngành Tư pháp tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ, cụ thể các văn bản pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, góp phần nâng cao chuyên môn, nghiếp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                            

Tin liên quan