Xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đã được công nhận để đạt chuẩn “Thôn NTM kiểu mẫu”

Giai đoạn 2019-2021, Phú Ninh có 19 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí mới, quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025, các thôn đều có một số tiêu chí không đạt chuẩn, cần phải tập trung duy trì, nâng chuẩn để đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn Thạnh Hòa 1 (cũ, nay là thôn Thạnh Hòa), xã Tam Đàn – một trong những thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 -2021

Nhằm triển khai thực hiện duy trì, nâng chuẩn các thôn đã được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trước đây để đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các quy định có liên quan, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của từng thôn; xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng chuẩn để đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. UBND huyện giao UBND xã phê duyệt Kế hoạch duy trì nâng chuẩn để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành và gửi Quyết định phê duyệt về UBND huyện (qua VPĐPNTM) trước ngày 20/3/2023. 

Kinh phí hỗ trợ duy trì, nâng chuẩn từ nguồn hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa giải ngân, nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 16/NQHĐND ngày 13/10/2022 của HĐND Phú Ninh, các nguồn lồng ghép khác, ngân sách xã và huy động hợp pháp khác. 

UBND huyện cũng giao các phòng, ban, đơn vị có liên quan trên cơ sở tiêu chí do ngành phụ trách, hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng chuẩn để đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo quy định để các địa phương phê duyệt, triển khai thực hiện đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm thẩm định nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp và các nguồn lồng ghép (nếu có); tham mưu phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ để các địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn thanh quyết toán đảm bảo quy định. Văn phòng Điều phối nông thônmới huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo.

 

 

                                                                   

Tin liên quan