UBND huyện làm việc với xã Tam An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

  Sáng ngày 09/5/2023, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) làm việc với xã Tam An về tiến độ xây dựng NTM.

     Thực hiện Chương trình NTM, đến nay, xã Tam An có 13/19 tiêu chí (gồm 26/57 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025; 07/19 tiêu chí (gồm 12/75 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025. Nhìn chung, tiến độ triển khai xây dựng NTM ở Tam An khá chậm. Tại buổi làm việc, xã Tam An đã đề xuất, kiến nghị huyện hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí môi trường; hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí để tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM; cung cấp thông tin số liệu sổ khám chữa bệnh điện tử đối với mỗi địa phương…

Thảo luận tại buổi làm việc, các ngành của huyện đã phân tíchlàm rõ những khó khăn, vướng mắc và trao đổi các giải pháp để địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao.

Quanh cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyệnchỉ rõ thêm một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc của xã Tam An trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao thời gian qua. Để hoàn xây dựng thành công xã NTM nâng cao, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với các tiêu chí chưa đạt về NTM, xã Tam An tổ chức rà soát, đánh giá lại để tập trung chỉ đạo thực hiện và thời gian hoàn thành. Đối với các tiêu chí NTM nâng cao chưa đạt, xã chỉ đạo từng bộ phận chuyên môn tập trung, xây dựng kế hoạch cụ thể và phê duyệt, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc triển khai của từng tiêu chí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị: BCĐ xây dựng NTM xã Tam An nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí. Định kỳ BCĐ xây dựng NTM xã Tam An tổ chức họp giao ban để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các phòng, ban liên quan của huyện, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc với quyết tâm năm 2023 này, xã Tam An phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

                                                                  

 

 

Tin liên quan