HĐND huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến

Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hoạt động giám sát có đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Hữu Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát; cùng các thành viên được thành lập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện.

Giám sát tại thị trấn Phú Thịnh cho thấy, từ ngày 01/01/2021 đến 30/12/2022, thị trấn tiếp nhận 1.062 hồ sơ, trong đó 976 hồ sơ giải quyết trước hạn, 44 hồ sơ giải quyết đúng hạng và 42 hồ sơ trễ hạn. Thực hiện 58 hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Tam Đàn, từ ngày 01/01/2021 đến 30/12/2022, UBND xã tiếp nhận 15.973 hồ sơ trên các lĩnh vực. Năm 2021, UBND xã Tam Đàn chưa thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2022, đã thực hiện được 106/5.380 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đúng hạn 103 hồ sơ, trễ hạn 03 hồ sơ. 

Tại xã Tam Dân, trong năm 2021 và 2022 đã tiếp nhận 15.015 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 14.811 hồ sơ, trễ hẹn 204 hồ sơ; đã thực hiện 17 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Tam Thái, trong năm 2022 đã tiếp nhận 5.398 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 78%.

Tại xã Tam Thành, trong năm 22021 -2022 đã tiếp nhận 5.437 hồ sơ, đa số hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Qua giám sát cho thấy, tại các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa các văn bản trên lĩnh vực này để triển khai thực hiện; đầu tư trang bị các trang thiết bị tại bộ hận tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đáp ứng được yêu cầu; bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Thành lập các “Tổ công nghệ số cộng đồng”nhằm đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định về thủ tục hành chính được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của xã, trên trang thông tin điện tử của UBND xãtheo quy định tại Quyết định 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh. Chữ ký số và email công vụ được triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức; việc xử lý công việc trên môi trường mạng thông qua hệ thống Qoffice, email công vụ được quan tâm;…