Phú Ninh thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch

         Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Phú Ninh, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

          Chủ đề phong trào thi đua là “Thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”.  Qua phong trào thi đua nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thay đổi nhận thức về nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người người dân, doanh nghiệp làm thước đo, cảm hứng trong hoạt động công vụ. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công chức minh bạch; Trong đó, sự tương tác giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp lấy niềm tin đặt lên hàng đầu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Theo UBND huyện, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” sẽ được triển khai sâu rộng, thực chất, đồng bộ đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua phải được triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực; huyện sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công tác và phê bình kiểm điểm cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt. 

          Mục tiêu của phong trào thi đua đề ra là phấn đấu 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy hoặc mã QR Code và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần. Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn. Phấn đấu 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải quyết kịp thời, chính xác. Nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”. Trụ sở tiếp dân; Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”. 

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 1/8/2023 đến 30/11/2024. Đối tượng thi đua là Tập thể (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) gồm 4 nhóm thi đua: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. 

          Tiêu chí bình xét khen thưởng, đối với tập thể có 9 tiêu chí: đơn vị hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ được cấp trên giao. Các nội dung thi đua được đánh giá tốt, đứng ở vị trí trong những địa phương, đơn vị dẫn đầu. Đạt thứ hạng tốt về kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn dưới 5% thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan, đơn vị, địa phương; không có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính. Hồ sơ trễ hẹn phải có thư xin lỗi đến công dân. Đồng thời, cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao. Cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao đối với thủ tục hành chính có nộp phí, lệ phí. Chỉ số hài lòng của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90% trở lên. Có mô hình mới, sáng kiến cải cách hành chính được áp dụng vào thực tiễn và không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

          Đối với cá nhân, có 03 tiêu chí, đó là có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu thực hiện các nội dung thi đua được cơ quan, đơn vị xét chọn, đề xuất, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong phong trào thi đua và được nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng sáng kiến của huyện hoặc tỉnh công nhận. Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật. 

          UBND huyện sẽ lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào Thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” là một nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định trong dịp bình xét tổng kết công tác thi đua hàng năm. Mỗi nhóm thi đua lựa chọn từ 1 đến 3 tập thể dẫn đầu và từ 1 đến 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định để xem xét đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong dịp tổng kết đợt thi đua. 

          Phòng Nội vụ là cơ quan được UBND huyện giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức bình xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua đề nghị UBND huyện khen thưởng.

                                                                                      

Tin liên quan