Đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Ngày 20/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn 1189-CV/HU chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

  

          Công văn nêu rõ: 

          Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đòan viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội, nhất là chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo môi trường văn hóa lành mạng trên không gian mạng.

          Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, đòan viên, hội viên và Nhân dân chưa nắm rõ và đẩy đủ các quy định, vi phạm khi tham gia mạng xã hội; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa sử dụng mạng xã hội thường xuyên để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực. Một số cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, ít hoặc không thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề quan tâm, dù đó là thông tin sai, không đúng sự thật; khả năng phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế; một số ít chia sẻ những bài viết chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Việc phát hiện, báo cáo với các cấp chính quyền trong việc đấu tranh, xử lý đối với các thông tin xấu, độc còn hạn chế…

          Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội trong thời gian đến; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ban chỉ đạo 35 của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các phòng ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng; Luật An ninh mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật An ninh mạng khi sử dụng internet và mạng xã hội, nhất là kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc. Tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng internet và mạng xã hội; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Mặt khác phải thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về bảo bệ bí mật Nhà nước; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

          Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban chỉ đạo 35 của Huyện ủy tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng và các văn bản chỉ đạo cơ quan liên quan của cấp trên. Kịp thời thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phản bác các luận diệu xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo huyện; kịp thời theo dõi, kiểm tra, xác minh, thẩm định, đề xuất hướng xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc.

          Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý thông tin xấu, độc theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu, độc khi tham gia mạng xã hội của người dùng mạng xã hội.

          UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân khi sử dụng internet và mạng xã hội, nhất là kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng internet và mạng xã hội để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền để lộ, lọt Bí mật nhà nước; trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội.

          Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội, phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận liên quan đến địa bàn, lĩnh vực do ban, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị quản lý để chủ động chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kịp thời thông tin, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo.

          Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 của huyện tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

          Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin xấu, độc xâm hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tổ chức theo dõi, thu thập thông tin, điều tra, xác lập chứng cứ, danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm trên không gian mạng và đề xuất hướng xử lý. Tích cực, chủ động xác minh, làm rõ nguồn gốc, danh tính của cá nhân, tổ chức vi phạm đưa thông tin xấu, độc trên không gian mạng theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp.

          Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn huyện về những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; sẵn sàng tham gia đấu tranh, phản biện với những thông tin sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, trường học. Thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc đăng tin, đăng bài trên mạng xã hội để qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu có hành vi vi phạm.                                                                                             

Tin liên quan