Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả duy trì chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Chiều ngày 21/11/2023, tại xã Tam Phước, Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả duy trì chuẩn các tiêu chí nông thôn mới (NTM) hướng đến nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh. Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựngNTM huyện; lãnh đạo các cơ quan liên quan; lãnh đạo UBND, kế toán và cán bộ chuyên trách NTM các xã trên địa bàn huyện.

         Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, thực hiện tiêu chí huyện NTM, hiện Phú Ninh đạt 7/9 tiêu chí, 23 chỉ tiêu; còn 2 tiêu chí 7 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Môi trường và Chất lượng môi trường sống. Tiêu chí huyện NTM nâng cao đã đạt 4/9 tiêu chí, 8 chỉ tiêu; 5 tiêu chí 11 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; An ninh trật trật tự - Hành chính công. Thực hiện duy trì nâng chuẩn xã NTM, toàn huyện có 03 xã đạt 18/19 tiêu chí (Tam Thành, Tam Đàn, Tam An), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (Tam Phước, Tam Vinh), 03 xã đạt 16/19 tiêu chí (Tam Đại, Tam Dân, Tam Thái), 02 xã đạt 15/19 tiêu chí (Tam Lãnh, Tam Lộc). Phấn đấu đến cuối năm 2023, có 10/10 xã duy trì, nâng chuẩn đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam. Về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, huyện có 02 xã đạt 07/19 tiêu chí (Tam Lãnh, Tam Vinh); 03 xã đạt 08/19 tiêu chí (Tam An, Tam Lộc, Tam Đại); 01 xã đạt 10/19 tiêu chí (Tam Dân); 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (Tam Đàn); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Tam Thành) và 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (Tam Thái,Tam Phước). Phấn đấu đến cuối năm 2023, có 02 xã: Tam Thái; Tam Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam...