Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025)

  Ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025).

      

Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025)

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đặc biệt năm 2025 cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển huyện Phú Ninh (2005-2025). Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập huyện là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng; tự hào về quá trình phấn đấu xây dựng sau 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển; qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực của huyện, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững. Công tác tổ chức cần đảm bảo đúng theo quy định, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025). Theo đó, chỉ đạo UBND huyện, Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn của huyện xây dựng kế hoạch và báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến thống nhất về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện với những nội dung thiết thực, hành động cụ thể gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo luồng sinh khí mới, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong huyện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, truyền thống đoàn kết; cổ vũ, động viên, huy động các nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhất là thực hiện thành công xây dựng Phú Ninh thành huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn huyện về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 thành lập huyện bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực; phát động đợt thi đua sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện; chú trọng gắn phong trào thi đua với giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, hướng đến hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đăng ký và thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng từ đầu năm 2024. Tập trung tháo gỡ, xử lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế kéo dài trên các lĩnh vực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, phấn đấu đưa các nhà máy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn đi vào hoạt động; hoàn thành việc sáp nhập xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh để thành lập đơn vị hành chính mới trong năm 2024. Cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập huyện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động quy mô lớn.Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thành tựu của huyện Phú Ninh 20 năm qua; định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện trong thời gian đến; qua đó giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực của huyện, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua do huyện, địa phương phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dân cư về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhất là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng, cải tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Riêng Đảng ủy các xã Tam Thái, Tam Đại chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập xã Tam Thái, Tam Đại (2005-2025); Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn còn lại chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh gắn với chào mừng Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 của địa phương. Chú trọng nắm bắt tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, đối tượng xã hội, hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.                                                                                                           

Tin liên quan