Năm 2024: Phú Ninh phấn đấu có ít nhất 6 sản phẩm (OCOP) mới được công nhận

         Đây là mục tiêu tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND huyện về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Phú Ninh năm 2024.

          Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể phát triển sản phẩm OCOP của huyện là phấn đấu đến cuối năm 2024, toàn huyện có ít nhất 6 sản phẩm mới được công nhận lần đầu, 6 sản phẩm đăng ký công nhận lại đạt từ 3 sao trở lên và 01 sản phẩm đạt từ 4 sao - 5 sao. Hỗ trợ củng cố, nâng cấp/thành lập mới ít nhất 01-02 tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX) tham gia OCOP. 

          100 % đơn vị cấp xã được củng cố, kiện toàn Bộ máy tổ chức OCOP và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể mới tham gia Chương trình OCOP năm 2024 phải được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của Chương trình, nhất là nội dung cụ thể các bước trong chu trình OCOP. 

          100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo đúng quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

          Xây dựng 01 điểm bán hàng OCOP cấp huyện; Phấn đấu các sản phẩm sau 01 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP. Tổ chức cho các sản phẩm tham gia Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. 

IMG_256
Các sản phẩm OCOP của huyện Phú Ninh được giới thiệu

          Để thực hiện đạt kế hoạch, UBND huyện xác định tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp chủ yếu. Trước hết, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể OCOP trên địa bàn về Chương trình OCOP. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, xã để quản lý, điều hành Chương trình OCOP theo hướng chuyên nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản phẩm về nhu cầu, thị hiếu của thị trường đối với sản phẩm; vùng nguyên liệu; lực lượng lao động; khả năng đầu tư phát triển sản phẩm OCOP nhằm xét chọn ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia; xây dựng, kế hoạch tổng hợp ý tưởng sản phẩm của cấp huyện và gửi kết quả về cơ quan quản lý OCOP cấp tỉnh. Đồng thời hướng dẫn xây dựng, xét chọn, triển khai phương án sản xuất kinh doanh. Tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất xây dựng, triển khai phương án/Kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quy định về bao bì, ghi nhãn mác hàng hoá; về bảo vệ môi trường trong sản xuất; về an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng thương hiệu... Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình theo các nội dung quy định. 

          Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định. Đối với sản phẩm công nhận lại, chủ động đánh giá, công nhận lại, tránh tình trạng sản phẩm hết hạng phải chờ đến đợt họp xét công nhận, gây đứt quảng về tính pháp lý của sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh có Quyết định công nhận nhằm quảng bá hình ảnh OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại OCOP trong và ngoài tỉnh. 

          Huyện cũng sẽ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tham gia OCOP bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức và sản xuất kinh doanh. 

          Chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát được quy trình sản xuất; ưu tiên những sản phẩm sử dụng lao động địa phương, đảm bảo gia tăng giá trị, không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đặc biệt, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO..... Tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết chuỗi; hợp tác, liên kết từ khâu sản xuất, sơ chế biến đến tiêu thụ nông sản để gia tăng giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường.

          Thường xuyên kiểm tra thực tế sản xuất, tư vấn, hướng dẫn chủ thể phát triển sản phẩm tuân thủ đúng các bước của Chu trình OCOP, chú ý việc triển khai sản xuất phải đảm bảo phương án sản xuất kinh doanh của chủ thể đã xây dựng và được UBND huyện thống nhất bằng văn bản.