Hội nghị tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập

Ngày 16/5/2024, tại Hội trường khối Mặt trận huyện, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản chỉ đạo mới về việc đăng ký, chấm điểm “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Công dân học tập” giai đoạn 2021- 2030.

Hội nghị tập huấn nhằm triển khai các văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030; qua lớp tập huấn nhằm tạo cơ hội để mọi công dân có điều kiện, biết cách đăng nhập vào phần mềm để đăng ký, đánh giá việc học tập, phát triển toàn diện, hướng đến ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0, đặc biệt là chương trình công dân số và chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hội nghị tập huấn với gần 100 cán bộ, giáo viên, người làm công tác XHHT tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trường học, Hội khuyến học trên địa bàn huyện đã tham gia tập huấn. Ban tổ chức đã triển khai Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh; Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh; Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (thay thế Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022) Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. 
Hội nghị cũng đã triển khai bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “ Công dân học tập” và quán triệt nội dung kế hoạch số 4742/KH-UBND, ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “ Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”.

        
 

Tin liên quan