Định hướng phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh mở rộng

Thị trấn Phú Thịnh được thành lập vào cuối năm 2009, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh. Việc thành lập thị trấn xuất phát từ yêu cầu phát triển chung của huyện Phú Ninh và nhất là phát triển khu trung tâm huyện trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ mang tầm cấp huyện.

Xác định việc hình thành thị trấn tại trung tâm huyện lỵ theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm huyện Phú Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 thay cho đơn vị hành chính xã là yêu cầu cần thiết cấp bách và lâu dài. Cấp ủy, Chính quyền nhiệm kỳ đầu thành lập huyện (2005-2010) đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thị trấn huyện lỵ, thực hiện các quy trình thủ tục đặt tên đối với thị trấn là Thị trấn Phú Thịnh. Đến ngày 21/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh.