Phú Ninh tập trung giải ngân vốn kéo dài sang năm 2024 đạt 100%

Chiều ngày 18/6, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Phú Ninh và các xã liên quan về kết quả công tác quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn được giao; tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024. Ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ông Nguyễn Hữu Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Năm 2024, trên địa bàn huyện, hơn 10.385 triệu đồng được chuyển nguồn sang, đến nay đã giải ngân 462,5 triệu đồng, tỷ lệ 4,5%. UBND huyện đã giao danh mục công trình NTM năm 2024 (nguồn ngân sách Trung ương) cho UBND các xã làm chủ đầu tư và đã có 24 công trình khởi công mới. Đến nay, 12 công trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, mở mã số dự án, thi công; chỉ đạo UBND các xã, các chủ đầu tư lập kế hoạch về thời gian thực hiện đối với từng công trình, gắn giải ngân nguồn vốn theo thời hạn quy định, bảo đảm giải ngân hoàn thành 100% nguồn vốn trong năm 2024.

Năm 2024, ngân sách trung ương, tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp 20.847 triệu đồng cho các đơn vị, địa phương của huyện; đến ngày 13/6 đã giải ngân 2.541,7 triệu đồng, tỷ lệ 12,2%. Đồng thời, ngân sách huyện phân bổ vốn sự nghiệp đối ứng và hỗ trợ cho 10 xã với kinh phí 9.185,7 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 415,546 triệu đồng, đạt 4,5%.

Đến nay, toàn huyện có 05 địa phương đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; 05 địa phương cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, nhưng còn có tiêu chí thiếu bền vững. Hiện nay, các địa phương hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan để trình UBND tỉnh xác nhận duy trì xã NTM trước 20/6/2024.

Về xây dựng xã NTM nâng cao, xã Tam Phước đạt 19/19 tiêu chí; xã Tam Thái đạt 17/19 tiêu chí. UBND huyện đang triển khai lấy ý kiến của UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Nhân dân về kết quả thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao của 02 địa phương, đảm bảo thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023 trong tháng 6/2024. 

Đối với duy trì huyện NTM, đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM ; đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Huyện Phú Ninh phấn đấu đến cuối năm 2024, duy trì chuẩn huyện NTM, đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện 02 tiêu chí còn lại. Duy trì 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã NTM nâng cao (Tam Thái và Tam Phước), các xã còn lại đạt ít nhất 17/19 tiêu chí. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tam Thái, phấn đấu đạt 5/5 chỉ tiêu về giáo dục và 6/7 chỉ tiêu về văn hóa. Xã Tam Phước đạt 6/7 chỉ tiêu về văn hóa.

Đồng thời duy trì, giữ vững và nâng chuẩn 17 thôn NTM kiểu mẫu đã được huyện công nhận năm 2023; duy trì 08 khu dân cư đã đạt chuẩn giai đoạn 2019-2021 để đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2024 và phấn đấu có 07 thôn được công nhận đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện và các xã đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh quan tâm phân bổ kế hoạch và hỗ trợ thực hiện mở rộng, nâng cấp, đầu tư mới các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp, không đủ chuẩn theo tiêu chí, làm cơ sở để UBND huyện chỉ đạo các địa phương, ngành thực hiện. Đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế có hướng dẫn và hỗ trợ để các xã triển khai thực hiện chỉ tiêu 14.3 đối với xã NTM nâng cao (Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa) phù hợp với thực tế và đạt chỉ tiêu; quan tâm hỗ trợ đầu tư từ các nguồn lồng ghép để huyện Phú Ninh thực hiện chỉ tiêu trường THPT đạt chuẩn; sớm ban hành quy định đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, qua đó tháo gỡ một số vướng mắc đối với tiêu chí để địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện đạt tiêu chí.

Ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra đã giải thích, trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và huyện Phú Ninh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

 

                                                                             

Tin liên quan