Phú Ninh: Quán triệt các văn bản của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Trong 04 ngày (20, 21, 24, 25/6), Trung tâm Chính trị huyện Phú Ninh tổ chức các lớp quán triệt các văn bản của Đảng và chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành của huyện.

Quang cảnh hội nghị

Với sự tham gia của 314 học viên, được chia thành 04 lớp, mỗi lớp/ngày. Tại các lớp, học viên được nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt các nội dung: Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 42- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 404-KH/TU ngày 15/4/2024 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/4/2023 của Tỉnh uỷ. Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị. Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Kế hoạch số 186-KH/HU ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Thông qua việc học tập, quán triệt các văn bản mới của Đảng và chuyên đề 2024, giúp học viên nắm được những vấn đề cốt lõi của chuyên đề và các nghị quyết, nhất là quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các chính sách xã hội, về vai trò của độ ngũ trí thức... Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu.

                                                                                    

Tin liên quan