Kỳ họp lần thứ 14, HĐND xã Tam Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 9 Nghị quyết

Trong 2 ngày 27 và 28/6/2024, HĐND xã Tam Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 14- kỳ họp thường lệ.

          Tại kỳ họp, HĐND xã Tam Phước đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2024; các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, báo cáo thẩm tra các ban HĐND xã; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; các tờ trình về: điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2024, Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư 05 dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn xã và điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024.