Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

         Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng là một phong trào lớn có ý nghĩa sâu sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng. Trong thời gian qua, phong trào nông dân thi đua SXKDG trên địa bàn huyện đã phát triển liên tục, rộng khắp, có tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm hộ nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng luôn được Hội Nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hằng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện phong trào nông dân SXKDG, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua đến hội viên, nông dân ở từng địa bàn chi - tổ Hội nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu, cải thiện đời sống; hướng dẫn cơ sở Hội, chi - tổ Hội tổ chức phát động hội viên, nông dân đăng ký và tiến hành bình chọn danh hiệu hộ nông dân SXKDG theo đúng Quy định.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã thực hiện phương châm đổi mới nội dung  phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chuyển mạnh sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, các loại vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, mở các lớp dạy nghề, triển khai các chuỗi liên kết giá trị… để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phong trào tiếp tục phát triển rộng khắp, tăng về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện chỉ đạo thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, trên cơ sở đó, đã hướng dẫn thành lập các HTX, THT; điển hình như: HTX Nông Lâm nghiệp Phú Ninh, do Hội nông dân huyện trực tiếp chỉ đạo các hoạt động, từng bước hỗ trợ nông dân sản xuất hữu cơ, theo chuỗi liên kết giá trị. Trong 3 năm 2022-2024, đã liên kết với Công ty Sông Gianh, Tập đoàn Điện Bàn triển khai sản xuất gần 50ha lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ như: ST25, OM7347, Dibaraice13/2; 2,5ha dưa hấu theo chuỗi liên kết giá trị tại 3 xã Tam Phước, Tam Thành, Tam Dân, Tam Lộc theo hình thức Doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón hữu cơ, đưa máy bay không người lái vào phục vụ phun thuốc BVTV khi cần thiết… giảm chi phí, giá thành sản xuất và bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra khi thu hoạch với giá tăng gấp 1,5 lần so với lúa thường, đem lại thu nhập cho người nông dân. Riêng chuổi dưa hấu cho thu nhập 200 triệu/ha.

2,5 hecta dưa hấu hữu cơ sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị

Hội Nông dân huyện cùng với HTX ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Trân Châu tại Thành Phố Hồ Chí Minh sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu, như: mô hình trồng Ớt cao sản SV433, Chánh Phong 04 của Ấn Độ; hỗ trợ 40.000 cây giống cho hội viên nông dân xã Tam Thành trồng thí điểm 02 ha ớt, đến nay đã nhân rộng 12ha sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân với giá 18.000đ/kg. Thu nhập bình quân hiện nay đối với chuỗi giá trị trồng Ớt đạt 540 triệu đồng/ha. Hiện nay HTX đã tiếp tục Hợp đồng với Tập đoàn Trân Châu sản xuất theo chuỗi liên kết, bao tiêu một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu khác như: quế, gừng, nghệ… Đồng thời đã ươm 500.000 cây giống quế cao sản để cung cấp cho nông dân. Đến nay, một số nông dân đã chuyển đổi đất trồng keo sang trồng quế xuất khẩu, thu nhập dự kiến gấp 15 lần so với trồng keo lá tràm như hiện nay.